Type alias StreamType

StreamType: "stdout" | "stderr"

An alias for a stream type.